PHY Säännöt

Täältä voit ladata PHY Säännöt itsellesi! 

POHJOISMAINEN HOMEOPAATTIYHDISTYS RY

NORDISK HOMEOPATFORENING RF


Yhdistyksen säännöt


1§ Yhdistyksen nimi on 

Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry, 

Nordisk Homeopatförening rf. 

 Yhdistyksen kotipaikka on Turku.


2§ Yhdistyksen tarkoituksena on:


1. Edistää homeopatiaa teoriavapaana sairaan ihmisen oireilmiöt lähtökohdaksi ottavana hoitomenetelmänä, joka on myös vapaa elämänkatsomuksellisista opeista.


2. Edistää homeopatiaa hoitomenetelmänä, joka perustuu samankaltaisuus periaatteelle "Similia similibus curentur". Samanlainen parannettakoon samanlaisella. Samankaltaisuuden todentamisen perustana ovat lääkeainekokeilut terveille, toksikologia ja kokemukset kliinisestä käytöstä ihmisillä ja eläimillä.


3. Edistää homeopatian tunnetuksi tekemistä ja käyttöä Suomessa ja Pohjoismaissa.


4. Edistää jäsentensä ammatillista kehitystä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:


1. Ylläpitää kansainvälisiä ja kotimaisia suhteita muihin vastaaviin yhdistyksiin ja opetuslaitoksiin.


2. Järjestää kokouksia, kursseja ja esitelmätilaisuuksia.


3. Pyrkii vaikuttamaan homeopatiaa koskevan lainsäädännön kehittämiseen myönteiseen suuntaan niin, että homeopaattinen hoito voitaisiin hyväksyä virallisen terveydenhuollon piiriin kuuluvaksi hoitomuodoksi.


4. Ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin ja muihin tahoihin, jotka vaikuttavat homeopatian ammattilaisten asemaan Suomessa, sekä homeopatian harjoittamiseen Pohjoismaissa.


5. Tukee homeopaattista tutkimustyötä ja julkaisutoimintaa.


6. Voi myöntää avustuksia apurahoina ja stipendeinä tieteellistä tutkimustyötä, jatkokoulutusta tai muuta yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa varten.


4§ Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, kuitenkin niin, että yhdistyksen asiakirjat laaditaan suomen kielellä.


5§ Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, eläkeläisjäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksessä voi olla myös kunniajäseniä.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi homeopatian tutkinnon hyväksytysti suorittaneen homeopaatin, joka täyttää hallituksen hyväksymät homeopaatin ammatilliset vaatimukset.

Ammatilliset vaatimukset määritellään hallituksen toimesta erillisenä päätöksenä (Homeopaatin ammattipätevyyden määritelmä) ja sitä päivitetään tarvittaessa. Jäsenen tulee työskennellä hyvää etiikkaa noudattaen homeopatian perusperiaatteiden mukaan.

Hallitus päättää jäsenyydestä hakemuksien perusteella.

Yhdistyksen opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä hakemuksen perusteella homeopatian opiskelijan, joka opiskelee hallituksen asettamat ammatilliset vaatimukset täyttävässä homeopatiakoulussa.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, yrityksen tai yhteisön, jonka tarkoituksena on edistää yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kunniajäseniksi hallitus voi kutsua haluamiaan henkilöitä.

Eläkeläisjäsenyyttä voi hakea, kun yhdistyksen jäsen jää kokonaan homeopaatin työstä eläkkeelle. Edellytyksenä on, että hän ei enää pidä vastaanottoa ja on yli 70 vuotta. Eläkeläisjäsenelle lähetetään jäsenkirje sähköisessä muodossa ja vastaanottotiedot poistetaan yhdistyksen nettisivuilta.


6§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen:


Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Eroilmoitus lähetetään kirjallisesti tai sähköpostilla sihteerille tai puheenjohtajalle. Ero astuu voimaan kuluvan vuoden lopussa.

Jos yhdistyksen jäsen on jättänyt kuluvan vuoden jäsenmaksun maksamatta eikä ole kahden huomautuksen jälkeen maksanut sitä, voi hallitus erottaa jäsenen uuden maksukauden alusta automaattisesti. Jos jäsen haluaa kuitenkin jatkaa jäsenyyttä, tulee hänen maksaa maksamattomat jäsenmaksut, jotta yhdistyksen puolelta jäsenyyttä voidaan jatkaa.


Hallitus voi myös erottaa jäsenen, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista tai vahingoittaa yhdistyksen tai homeopatian mainetta.


7§ Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.


8§ Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.


9§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa ennen huhtikuun loppua.


Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai hallitus on pitänyt kokousta tarpeellisena tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitetun asian takia kirjallisesti pyytää hallitukselta.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.


10§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5. esitellään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi

8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

9. päätetään jäsenmaksun suuruudesta

10. vahvistetaan toimintasuunnitelma

11. vahvistetaan tulo- ja menoarvio

12. valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

13. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut mahdolliset asiat

11§ Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.


Äänestysmenettely on avoin, ellei vaaleissa tehdä esitystä salaisesta lippuäänestyksestä.


12§ Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-5 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestansa varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestansa tai ulkopuolelta sihteerin.


Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä.


Hallitus voi tarvittaessa asettaa valiokuntia.


13§ Hallituksen tehtävänä on:


1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta


2. edustaa yhdistystä ja päättää yhdistyksen puolesta annettavista sitoumuksista ja valvoa tiedotustoimintaa


3. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle, valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna kokousten päätökset


4. hoitaa yhdistyksen rahavarat ja muu omaisuus sekä pitää niistä kirjaa


5. ottaa ja erottaa yhdistykselle sihteeri ja muut toimihenkilöt sekä päättää heidän mahdollisista palkkioista


6. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta


7. laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta


8. laatia ehdotus yhdistyksen talousarvioksi


9. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat


14§ Kokouskutsut ja muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan sähköpostilla tai muulla yhdistyksen käyttämällä sähköisellä viestintäjärjestelmällä. Jäsen on velvoitettu pitämään yhteystietonsa ajan tasalla ja on vastuussa siitä.


Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta.


15§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen tulee olla valmiina helmikuun loppuun mennessä jätettäväksi toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa lausuntonsa hallitukselle maaliskuun aikana.


16§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.


17§ Yhdistyksen sääntöjä ei voi muuttaa, ellei vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannata tehtyä ehdotusta.


18§ Päätökseen, joka tarkoittaa yhdistyksen toiminnan lopettamista vaaditaan vähintään ¾ äänten enemmistä ja tullakseen voimaan päätös on vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä.


19§ Jos yhdistys lopettaa toimintansa, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle yleishyödylliselle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoituksena on edistää homeopatiaa. Asiasta päättää yhdistyksen viimeinen kokous.


20§ Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia ja muita säädöksiä.


Säännöt 2021