PHY Säännöt


Voit ladata yhdistyksen säännöt pdf-muodossa täältä

POHJOISMAINEN HOMEOPAATTIYHDISTYS RY

NORDISK HOMEOPATFÖRENING RFYhdistyksen säännöt
1§ Yhdistyksen nimi on Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry, Nordisk Homeopatförening rf. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.


2§ Yhdistyksen tarkoituksena on:


1. Edistää homeopatiaa teoriavapaana sairaan ihmisen oireilmiöt lähtökohdaksi ottavana hoitomenetelmänä, joka on myös vapaa elämänkatsomuksellisista opeista.


2. Edistää homeopatiaa hoitomenetelmänä, joka perustuu samankaltaisuus periaatteelle "Similia similibus curentur". Samanlainen parannettakoon samanlaisella. Samankaltaisuuden todentamisen perustana ovat lääkeainekokeilut terveille, toksikologia ja kokemukset kliinisestä käytöstä ihmisillä ja eläimillä.


3. Edistää homeopatian tunnetuksi tekemistä ja käyttöä pohjoismaissa.


4. Edistää jäsentensä ammatillista kehitystä.


3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:


1. Ylläpitää kansainvälisiä ja kotimaisia suhteita muihin vastaaviin yhdistyksiin ja opetuslaitoksiin.


2. Järjestää kokouksia, kursseja ja esitelmätilaisuuksia.


3. Pyrkii vaikuttamaan homeopatiaa koskevan lainsäädännön kehittämiseen myönteiseen suuntaan niin, että homeopaattinen hoito voitaisiin hyväksyä virallisen terveydenhuollon piiriin kuuluvaksi hoitomuodoksi.


4. Ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin ja muihin tahoihin, jotka vaikuttavat homeopatian harjoittajien asemaan ja homeopatian harjoittamiseen Pohjoismaissa.


5. Tukee homeopaattista tutkimustyötä ja julkaisutoimintaa.


6. Voi myöntää avustuksia apurahoina ja stipendeinä tieteellistä tutkimustyötä, jatkokoulutusta tai muuta yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa varten.


4§ Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, kuitenkin niin, että yhdistyksen asiakirjat laaditaan suomen kielellä.

PHY säännöt


5§ Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksessä voi olla myös kunniajäseniä, Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi homeopaatin, joka täyttää hallituksen hyväksymät ammatilliset vaatimukset. Jäsenen tulee työskennellä hyvää etiikkaa noudattaen homeopatian perusperiaatteiden mukaan. Hallitus päättää jäsenyydestä hakemuksien perusteella. Yhdistyksen opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella homeopatian opiskelijan, joka opiskelee hallituksen asettamat ammatilliset vaatimukset täyttävässä homeoaptiakoulussa.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön tai yhteisön, jonka tarkoituksena on edistää yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi hallitus voi kutsua haluamiaan henkilöitä.


6§ Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle suullisesti kokouksessa. Jäsen joka kahtena peräkkäisenä vuotena on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.


Hallitus voi erottaa jäsenen jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta.


7§ Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.


8§ Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.


9§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa ennen huhtikuun loppua.


Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai hallitus on pitänyt kokousta tarpeellisena tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoitetun asian takia kirjallisesti hallitukselta pyytää.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.


10§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5. esitellään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi

8. valitaan hallituksen jäsenen erovuoroisten tilalle

9. päätetään jäsenmaksun suuruudesta

10. vahvistetaan toimintasuunnitelma

11. vahvistetaan tulo- ja menoarvio

12. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

13. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut mahdolliset asiat

PHY säännöt

11§ Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa ratkasitaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.


Äänestysmenettely on avoin, ellei vaaleissa tehdä esitystä salaisesta lippuäänestyksestä.


12§ Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-5 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestansa varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestansa tai ulkopuolelta sihteerin.


Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä.


Hallitus voi tarvittaessa asettaa valiokuntia.


13§ Hallituksen tehtävänä on:


1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta


2. edustaa yhdistystä ja päättää yhdistyksen puolesta annettavista sitoumuksista


3. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle, valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna kokousten päätökset


4. hoitaa yhdistyksen rahavarat ja muu omaisuus sekä pitää niistä kirjaa


5. ottaa ja erottaa yhdistykselle sihteeri ja muut toimihenkilöt sekä päättää heidän mahdollisista palkkioista


6. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta


7. laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta


8. laatia ehdotus yhdistyksen talousarvioksi


9. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat


14§ Kokouskutsut ja muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan kirjeellä.


Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta.


15§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen tulee olla valmiina helmikuun loppuun mennessä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa lausuntonsa hallitukselle maaliskuun aikana.

PHY säännöt


16§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja.


17§ Yhdistyksen sääntöjä ei voi muuttaa ellei vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa läsnäolevista jäsenistä kannata tehtyä ehdotusta.


18§ Päätökseen, joka tarkoittaa yhdistyksen toiminnan lopettamista vaaditaan vähintään ¾ äänten enemmistä ja tullakseen voimaan päätös on vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä.


19§ Jos yhdistys lopettaa toimintansa tai se lakkautetaan luovutetaan sen omaisuus sellaiselle yleishyödylliselle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoituksena on edistää homeopatiaa. Asiasta päättää yhdistyksen viimeinen kokous.


20§ Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.