LKL - Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry

Linkki nettisivuille www.lkl.fi

LKL Ry ylläpitää rekisteriä kouluttautuneista luontaisterapeuteista.

LKL ry tekee yhteiskunnallista työtä, jotta luontaishoitajat voivat  toimia osana kansalaisten terveyden- ja hyvinvoinnin ylläpitoa ja kansalaistenterveyden edistämistä.  

LKL ry:n ylläpitämän koulutettujen terapeuttien rekisteriin pääseminen edellyttää kouluttautuneisuutta omassa luontaisterapia-alassa. Tämän 
lisäksi rekisteröidyllä terapeutilla on oltava riittävästi peruslääketieteen opintoja, tuntemusta alalla toimimisesta ja muista terapia-aloista.

Rekisteriin kuuluminen ei  ole  pakollinen ammatissa toimiselle, sillä  ammatin harjoittaminen on Suomessa vapaata.

Täältä voit lukea Luontaisterveys lehdessä olleen artikkelin LKL:stä

CAM-terapioita/luontaishoitoja koskeva lakialoite

Eurooppalainen arvio täydentävien-vaihtoehtoisten hoitojen käytön laajuudesta merkitsee Suomessa noin 2,2 miljoonaa käyttäjää. Määrä on niin suuri, että se on ennemmin tai myöhemmin huomioitava osana terveydenhuoltojärjestelmää. Euroopan CAM -lääkärit toteavat, että veronmaksajien rahoja tuhlataan kalliisiin terapioihin, vaikka edullisempia ja yhtälailla tehokkaita vaihtoehtoja on olemassa. Tästä näkökulmasta on yllättävää, että CAM ei sisälly sairausvakuutuslain piiriin. On myös epäoikeudenmukaista estää kansalaisia tekemästä perusoikeuksiin kuuluvia vapaita valintoja hoitonsa suhteen.

Luonnonlääketieteen Keskusliiton ehdotus lainsäädännön puitteiksi on hyvä pohja viedä asiaa eteenpäin. Siinä ovat määritelmä, soveltamisala, ehdotukset potilasasiakirjojen laatimisvelvoitteesta, vaitiolovelvoitteesta, vapaaehtoisesta ammattinimikkeiden rekisteröinnistä, valvonnasta, potilasturvallisuudesta, markkinoinnista sekä ehdotus asetuksella säädettävistä koulutusvaatimuksista, eettisistä ohjeista, valvonta- ja valituselimestä sekä vakuutuksesta.

Käytännesääntömalli on mahdollinen, mikäli se on nopeammin/helpommin toteutettavissa, kuitenkin niin, että siihen sisältyvät LKL ry:n lakiehdotuksessa olevat asiat. Vaikka voimaan tulisi käytännesääntömalli, katsomme, että CAM -terapioita/luontaishoitoja koskevan lainsäädännön valmistelua tulee jatkaa Sosiaali- ja Terveysministeriössä, koska kyseessä on terveyden edistämiseen liittyvä ala. Alan kehittäminen tukee Terveys 2015 teemoja, tuo kustannussäästöjä terveydenhuoltoon ja lisää työllisyyttä.

Kaikki LKL ry:n toimet tähtäävät potilasturvallisuuden varmistamiseen, mahdollisen epäeettisen toiminnan karsimiseen ja terapeuttien ammatillisen aseman turvaamiseen. Tätä työtä LKL on tehnyt neljännesvuosisadan vapaaehtoisvoimin.Keskusliittomalli vahvistaa LKL ry:n valmiutta ylläpitää valtakunnallista koulutettujen luontaishoitajien rekisteriä ja valvoa toiminnan asianmukaisuutta. Tämä edellyttää yhteiskunnan tukea.

Luonnonlääketieteen Keskusliitto haluaa myös tutkimusrahoitusta alalle eurooppalaisten esimerkkien mukaisesti. Suomi voisi näin osallistua pohjoismaiseen yhteistyöhön (RESF -rekisteri) tai yhteiseurooppalaisiin tutkimushankkeisiin, kuten CAMbrella. Kysymmekin, mitä STM voi tehdä tutkimusrahoituksen suhteen?

Yhteiskunta määrää virallisen terveydenhuollon rajaviivan sairausvakuutuslain avulla. Sen piiriin kuuluvien hoitojen osuus on kustannuksiltaan huomattava, vaikka sillä ei tutkimusten mukaan ole väestön terveystilanteeseen niin suurta vaikutusta, kuin yleensä luullaan. Tähän rajaviivan muutokseen haluamme vaikuttaa.

WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023

WHO on antanut suosituksen CAM-terapioiden ja luontaishoitojen integroimisesta julkiseen terveydenhuoltoon.

Voit ladata englanninkielisen tiedoston täältä;

http://www.lkl.fi/resource/file/file/WHO%20Traditional%20Medicine%20Strategy%202014-2023.pdf

Lyhyt käännös sivulta 8

Täydentävien/vaihtoehtoisten hoitomuotojen käyttö on tärkeä ja usein aliarvioitu osa terveysjärjestelmää. Täydentäviä/vaihtoehtoisia hoitomuotoja käytetään melkein kaikissa maailman maissa ja kysyntä niiden palveluille on kasvussa koko ajan. T/V hoitomuodot ovat osoittautuneet laadukkaiksi, turvallisiksi ja tehokkaiksi ja mahdollistavat sen että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus hoitoon.

Monet maat tunnustavat tarpeen kehittää yhdistävää ja integroivaa näkökulmaa terveyshoitoon joka mahdollistaa hallituksien, terveydenhuollon harjoittajien ja tärkeimpänä heidän jotka käyttävät terveyspalveluita, T/V hoitomuotojen käytön turvallisella, kunnioittavalla, kustannustehokkaalla ja tehokkaalla tavalla.

Maailmanlaajuinen strategia oikeanlaisessa integroinnissa, säätelyssä ja valvonnassa on tarpeen maissa joissa halutaan kehittää toimivaa ja aktiivista terveyspolitiikkaa tämän tärkeän ja usein elämänvoimaisen ja kehittyvän terveydenhoidon osa-alueen alalla.