LUONTAISHOITOALAN VETOOMUS SÄÄTYTALOLLE: VALINNANVAPAUTTA TERVEYDENHOITOON!

Tämä vetoomus on vanhentunut, mutta olemme jättäneet tämän luettavaksi sillä vetoomuksessa on edelleen ajankohtaiset perustelut luontaishoitojen hyväksymiseksi rekisteröidyksi ammattikunnaksi. 

Käy allekirjoittamassa Täydentävät Hoidot Kaikille-kansalaisaloite osoitteessa www.kansalaisaloite.fi Aloite/5011 ja pyydä ystäväsi mukaan!

LUONTAISHOITOALAN VETOOMUS SÄÄTYTALOLLE: VALINNANVAPAUTTA TERVEYDENHOITOON!

Käy allekirjoittamassa Täydentävät Hoidot Kaikille-kansalaisaloite osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5011 ja pyydä ystäväsi mukaan!

Terveydenhuollon ja politiikan eri tahot ovat esittäneet huolenaiheita luontaishoitoalan turvallisuudesta ja harhaanjohtavasta markkinoinnista sekä ehdottaneet rajoituksia luontaishoitojen käytölle. Kattavaa tutkimusnäyttöä haitoista, joiden perusteella luontaishoitajien toimintaa pitäisi rajoittaa Suomessa ei ole, eivätkä ehdotetut rajoitukset toteuttaisi asetettuja tavoitteita. 
Luontaishoitoalan järjestöt ehdottavat avointa, perusteltua ja riittäviin selvityksiin nojaavaa dialogia kansalaisia parhaiten palvelevan lainsäädännön laatimiseksi sekä lakia koskevien tavoitteiden kirjaamista hallitusohjelmaan tältä arvopohjalta.

Luontaishoitoalan järjestöt jakavat tavoitteet luontaishoitojen turvallisesta käytöstä ja asianmukaisesta tiedottamisesta, joita eri terapia-alojen koulutusohjelmissa jo painotetaan. Alan järjestöt haluavat alansa asiantuntijoina olla mukana rakentamassa alaa säätelevää lainsäädäntöä. Hallitusohjelman valmistelijoita kehotetaan huomioimaan alan työllistävä vaikutus ja kansanterveyttä edistävä potentiaali. Kansalaisten valinnanvapautta tulee kunnioittaa, eikä ammatinharjoittajien toimintaedellytyksiä tule perusteettomasti kaventaa. Ala työllistää arviolta 6000 - 8000 koulutettua terapeuttia ja muuta ammatinharjoittajaa.

Lainsäädännön valmistelussa tulee huomioida Ruotsin hallituksen tilaama tuore selvitys valinnanvapautta rajoittavan lainsäädännön epäkohdista ja muutostarpeista sekä Maailman terveysjärjestön suositukset luontaishoitoja koskevan tutkimuksen lisäämisestä ja hoitojen hyödyntämisestä (WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023). Luontaishoitoalasta tulee myös käyttää asianmukaista, puolueetonta terminologiaa halventavien ilmausten asemasta.

Luontaishoitoalaa koskevan lainsäädännön uudistukset Ruotsissa on syytä huomioida myös Suomessa
Ruotsin hallituksen tilaama ja rahoittama 600-sivuinen täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja koskevan selvitystyön väliraportti on äskettäin valmistunut (Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap, dialog). Loppuraportti valmistuu kesäkuun alussa. Luontaishoitoalan järjestöt ehdottavat, että myös Suomessa tehdään riippumaton selvitys, jossa hyödynnetään Ruotsissa tehdyn selvityksen antia. Ja että lainsäädäntöön ryhdytään vasta selvityksen valmistuttua. Ehdotamme myös luontaishoitoalaa tutkivan tutkimuskeskuksen perustamista Suomeen muiden Pohjoismaiden mallin mukaisesti.

Kansalaisten valinnanvapaus on turvattava
Arviot luontaishoitojen käytöstä suomalaisten keskuudessa vaihtelevat 20-35 % välillä (Taloustutkimus 2018 ja European Social Survey 2014). Tutkimuksen mukaan erilaisia ravintolisiä käyttää 62 prosenttia suomalaisista (TNS Kantar 2017). Luontaishoitoalan järjestöt vaativat, että lainsäädännöllä ei ryhdytä rajoittamaan kansalaisten valinnanvapautta. Kansanterveydellisestä näkökulmasta luontaishoitojen tutkimusta tulee lisätä ja hoitojen asema tunnustaa WHO:n tavoitteiden mukaisesti.

Uskomushoito-termi on epäasiallinen ja harhaanjohtava

Uskomushoito-termin virheellisesti väitetään erottavan tieteelliseen näyttöön perustumattomat hoitomuodot näyttöön perustuvista lääketieteellisistä hoitomuodoista. Kuitenkin myös lääketieteen parissa käytetään kokemusperäisiä, näyttöön perustumattomia menetelmiä, ja vastaavasti luontaishoitoihin kuuluvissa suuntauksissa käytetään menetelmiä, joiden tehosta on tieteellistä tutkimusnäyttöä. Näin ollen termivalinta on epäasiallinen, harhaanjohtava ja ideologinen, eikä sille ole tieteellistä perustetta. WHO suosittaa hoitomuotojen tasapuolista tieteellistä arviointia viitekehyksestä riippumatta.

Luontaishoitoalan järjestöt vaativat, että poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asianmukaista terminologiaa näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä "luontaishoidot", "luontaishoitoala" tai "täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot", lyhyemmässä muodossa "täydentävät hoidot" tai "CAM-hoidot". Yksittäisestä hoidosta tulee käyttää sen täsmällistä nimeä ja kyseisen hoidon tekijästä ammattinimikettä.

Terminologian valinnan osalta pyydämme hallitusohjelmaneuvottelijoita huomioimaan myös Suomen Yrittäjien ja työoikeuden professori Seppo Koskisen lausunnot, joiden mukaan uskomushoito-termin käyttäjä voi syyllistyä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa ja mahdollisesti kunnianloukkaukseen (ks. liitteet).

Vetoomuksen allekirjoittaneet järjestöt:
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja, p. 0500 430 818, mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi
Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry
Minna Hasselman, puheenjohtaja, p. 040-934 0333, tunnevyohyketerapeutit@gmail.com
Shiatsu Finland ry
Johanna Häkkinen, puheenjohtaja, puh. 040 7565 789, info@shiatsufinland.fi
Klassisen Akupunktion Yhdistys ry
Pauliina Reunanen, puheenjohtaja, puh. 040 5349 259, klassinenakupunktioyhdistys@gmail.com
Akupunktioammattilaiset ry
Ilkka Westman, puheenjohtaja, p. 040 761 8290, westman.ilkka@gmail.com
Suomen Refleksologit Ry
Laura Merivirta, puheenjohtaja, p. 050 582 6185, laura.merivirta@netti.fi
Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry
Marja-Terttu Pakkanen, puheenjohtaja, marjaterttupakkanen@gmail.com
Suomen Fytoterapia ry
Raija-Liisa Äystö, hallituksen puheenjohtaja, p. 040-5762205, lippe.aysto@kultainenkehakukka.fi
Luonnonlääketieteen Keskusliitto ry (LKL)
Merja Riska, puheenjohtaja, p. 040 962 0652, merjariska@hotmail.com
Koulutettujen Luontaishoitajien yhdistys Cam ry
Suomen Ravintoterapeutit ry
Suomen Vyöhyketerapeutit ry
Sami Saviainen, Tiedottaja, p. 040 7683 433, phisami@gmail.com
Kansanlääkintäseura ry
Päiviö Vertanen, puheenjohtaja, p. 0400 589 654, paivio.vertanen@kalevalainen.fi
Terapeuttiset energiaparantajat ry
Hanna Koivulahti, puheenjohtaja, hanna.helena.koivulahti@gmail.com
Rajatiedon yhteistyö ry
Pauli Liikala, puheenjohtaja, p. 050 5549132, pauli.liikala@gmail.com
Suomen Homeopaatit ry
Katja Rikala, puheenjohtaja, p. 050 376 1449, katja.rikala@gmail.com
Suomen Ayurvedayhdistys ry
Heidi Nyström, puheenjohtaja, p. 040 588 7807, heidi.nystrom@ayurveda.fi


Lausuma                         31.8.2018 1 (2)
Suomen Yrittäjät | Mannerheimintie 76 A, 00250 Helsinki, PL 999, 00101 Helsinki puhelin 09 229 221 | toimisto@yrittajat.fi | www.yrittajat.fi | Y-tunnus 1030657-2

Elinkeinonharjoittamisen kunnioittaminen terminologisilla valinnoilla
Täydentävät hoidot Lääkäriliitto ja ilmeisesti myös Duodecim-seura on ryhtynyt käyttämään termiä "uskomushoito" kuvaamaan täydentävää hoitoa antavien toimijoiden palveluita. "Uskomushoito"-termillä ilmeisesti on tarkoitus korostaa, että kyseisten hoitojen vaikuttavuus perustuu hoidettavan uskoon eikä muuhun tehoon. 

Näillä hoidoilla on terveyttä edistäviä vaikutuksia, mutta niiden tehoa tai toimivuutta ei ole osoitettu tieteellisin keinoin. Tässä lausumassa em. hoidosta käytetään termiä "täydentävä hoito". 
Näitä hoitoja tarjoavien näkemyksen mukaan neutraaleja ilmaisuja olisivat esimerkiksi:  
  • vaihtoehtohoito  
  • täydentävä hoito 
  • CAM-hoito (Complementary and Alternative Medication) 

Suomen Yrittäjien näkemys 
Vaihtoehtohoito-termi johtaa ajatuksia osin sellaiseen suuntaan, että hoitoa käytettäisiin muun hoidon sijaan. "Täydentävä hoito" -termi sen sijaan johtaa ajattelemaan, että eri hoitotapoja käytetään samanaikaisesti. 
Uskomushoito-termi koetaan täydentävien hoitojen toimijoiden keskuudessa epäasialliseksi ja loukkaavaksi. Se vähättelee asiakkaiden arviointikykyä omaa itseään koskevissa päätöksissä. Lisäksi termin käyttö vaikeuttaa terveystuotteiden kauppaa ja ammatinharjoittamista. 

Suomen Yrittäjät kannattaa sitä, että elinkeinonharjoittajia tai niiden tarjo-
amia palveluita kutsutaan niiden omilla ammattinimillä. Esimerkkeinä voi-
daan mainita ratsastusterapia, vyöhyketerapia ja homeopatia, taikka am-
matinharjoittajista kuppari, jäsenkorjaaja tai aromaterapeutti. Mikäli on tarvetta kollektiivisen termin käyttöön, täydentävä hoito tai CAM-hoito olisi suositeltava termi.

Loukkaavan tai vähättelevän termin käyttäminen vaikuttaa toiminnan harjoittajanliiketoimintaan haitallisesti. Toisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan haittaaminen tai vaikeuttaminen ei ole hyväksyttävää. Se on moitittavaa ainakin kilpailulaissa sekä markkinointia koskevassa sääntelyssä ja suosituksissa.
2 (2)
Suomen Yrittäjät vaatii kunnioittavaa ja asiallista suhtautumista kaikkeen yrittäjyyteen kaikilta elinkeinonharjoittajalta. Vetoamme yhteiskuntavai-
kuttamista harjoittaviin tahoihin, että edunvalvontaa ja vaikuttamista teh-
täisiin sekä asiallisilla termivalintoja. Omaa asiaa voi ajaa ilman että aiheuttaa haittaa toisille. Täydentävien hoitojen ja lääkäreiden välillä käytävään diskurssiin haluamme tuoda avoimuuden tärkeyden hoitavan lääkärin ja muun terapeutin sekä potilaan välillä - erityisesti sairauksia hoidettaessa. Tavoitteena pitää olla lisätä vuoropuhelua ja yhteistyötä, ei asettaa kieltoja tai aiheuttaa haittaa. Kun täydentävien hoitojen yleinen tuntemus lisääntyy, niin samalla lisääntyy luottamus lääkärin ja potilaan välillä. samalla helpottuisi myös vuoropuhelu täydentävien hoitojen edustajien kanssa. Silloin myös mahdollisista ongelmista voidaan keskustella rakentavasti, ja etsiä yhdessä ratkaisuja. 

Suomen Yrittäjät 
Satu Grekin 
kilpailuasioiden päällikkö